MANAGING COMMITTEE 2019-20

Office Bearers
Dr. Sunita Tandulwadkar

Dr. Sunita R Tandulwadkar

President - 2019-2020

Dr. Bhaskar Pal

Dr. Bhaskar Pal

Hon. General Secretary - 2019-2020

Dr. Rishma Pai

Dr. Rishma Dhillon Pai

Immediate Past President - 2018-2019

Dr. S. Krishnakumar

Dr. Krishnakumar Subramaniam

Vice-President - 2019-2020

Dr. S. Krishnakumar

Dr. Pandit Palaskar

Joint Secretary - 2019-2020

Dr. S. Krishnakumar

Dr. Atul Ganatra

Honorary Treasurer - 2019-2020

Dr. Abhishek Chandrawarkar

Dr Anurag Bhate

Dr. Ashish Kale

Dr. Prakash Patil

Dr Ganpat Sawant

Dr. Kalyan Barmade

Dr. Kawita Bapat

Dr. Kishore Pandit

Dr. Mahindra Borse

Dr. Niranjan Chavan

Dr Nitin Shah

Dr. Vidya Bhat

Dr Pragnesh Shah

Dr. Sandesh Kade

Dr. Vidya Bhat

Dr. Sejal Naik

Dr. Vidya Bhat

Dr Sujal Munshi

Dr Sujata Kar

Dr. Atul Ganatra

Dr Vivek Salunkhe

Co-opted Members

Dr. Arun Madhab Baruah

Dr. Manish Machave

Dr. Subash Mallya